• Stacks Image 1192

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 1193

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 1194

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 1199

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 1202

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 1205

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 1208

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 1211

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 1214

  Caption Text

  Link
Jubilæumsskrift i anledning af foreningens 100 års jubilæum:

Et hundrede år med sang, foredrag og selskabelighed

Af: Margit Juel Jensen

Sådan var det i halvfemserne
Begyndelsen på et nyt århundrede
Sangforeningen bliver til foredragsforeningen
Tiden efter Første Verdenskrig - folkemøder
Foredragsprogram for 1920-21
Høstgilder og dilettantkomedier
Forhindringer på grund af Mund- og klovsyge
Foredrag i 30'erne
Anden Verdenskrig - foreningen på "lavt blus"
Økonomiske trængsler - kassen er tom - modgang
Godt på vej i 50'erne
Fastelavnsfesterne sættes på plakaten
Tiderne skifter
Lystige fester
Opgangstider
Statsministeren i Græse
Svære vilkår for foreningen
Med damp på Foredragsforeningen
På vej i halvfemserne - igen . . .
Epilog


Græse-Sigerslevvester Sangforening blev stiftet den 11. november 1891 med mødested i Græse skole. Til bestyrelsen valgtes gårdejer A. P. Larsen, musiker L. Jensen og lærer Th. Nielsen.
"Foreningens formål er ved indøvelsen af flere stemmige sange at vække og nære interessen for vore smukke, særlig nationale sange".
Foreningen optog såvel aktive som passive medlemmer, og det første år var der 27 syngende medlemmer og 23 bidragydende - alle mænd, som var enten gårdejere, afbyggere eller håndværkere. De aktive syngende medlemmer indskød 1 kr. samt et årsbidrag på 2 kr. Bidragydende medlemmer gav 1 kr. pr. år.
På generalforsamlingen i 1892 kunne foreningen notere et overskud på 68 kr., idet man bl.a. ved en fest i foråret havde haft et overskud. Regnskabet fortæller, at foreningen i vintersæsonen har haft 19 sangaftener, og at sangdirigentens løn var 1,50 kr. pr. gang. Udgifterne til lys og brændsel disse aftener beløb sig i vinterens løb til 36 kr. En sangbog kunne erhverves for 90 øre.

TOPSådan var det i halvfemserne

Udeblivelser fra øveaftener uden gyldig grund kostede 25 øre. Denne regel blev i øvrigt allerede på generalforsamlingen i 1892 skærpet, således at bestyrelsen blev bemyndiget til at "udelukke af Foreningen saadanne Medlemmer, som viser Mangel på Interesse for god Sammensang og regelmæssigt at udeblive fra de ugentlige Øvelser".
Ved samme lejlighed besluttedes det, at tobaksrygning under sangøvelserne foreløbig ikke må finde sted.
I sæsonen 1892-93 øges foreningens aktiviteter, og der spilles dilettantkomedie, ligesom der afholdes skovtur til Jægerspris slot.
Dilettantkomedien har angiveligt været en succes, idet forestillingerne gav et overskud på 100 kr. Regnskabet for 1892-93 bliver pænt med en
ormue på i alt 181 kr. Dette får generalforsamlingen til at beslutte, at årsbidraget skal nedsættes fra 2 til 1 kr.
I 1894-95 har foreningen et mindre antal syngende medlemmer, nemlig 16, mens de bidragydende er i stigende antal med nu i alt 43. Af protokollen kan læses, at enkelte medlemmer er bortvist - angiveligt fordi de ikke mødte til øveaftenerne.
I begyndelsen af 1897 besluttes det på en generalforsamling, at der i den følgende sæson ikke skal indkræves kontingent, da "Sangforeningen foreløbig paa Grund af manglende Sangstemmer ikke kan afholde Sangaftener". Foreningen fortsætter dog og genvælger en sangkomitée.
Foreningsvirksomheden består den kommende sæson i en udflugt og lysttur til Farum, hvor med lemmerne er til bal på hotel. Foreningens formue mere end halveres ved denne lejlighed og regnskabet udviser i slutningen af 1897 en beholdning på 51 kr.
På generalforsamlingen i 1898 møder kun syv medlemmer, og de beslutter, at foreningen skal være indstillet indtil videre, men der valgtes dog en ny bestyrelse.
I december 1899 kommer der atter liv i sangen - der er nu 14 syngende medlemmer og 66 bidrag ydende medlemmer. På et bestyrelsesmøde samme år vedtages det at udlevere emblemer til et hvert medlem - en gang for alle gratis for foreningens medlemmer. "Senere vil Emblemet være at betale med
25 Øre, naar det ikke af et Medlem bæres ved de bestemte Lejligheder, som bestyrelsen bestemmer ved festlige Lejligheder og Sammenkomster, ifølge Vedtægt ved en Generalforsamling".

TOPBegyndelsen på et nyt århundrede

På generalforsamlingen i 1901 har foreningen igen trængsler. Sangen må indstilles indtil videre p.g.a. mangel på stemmer.
Der opkræves ikke kontingent foreløbig, men i stedet skal der afholdes en "Sommerudflugt som Bestyrelsen nærmere bestemmer, og at Foreningen skal staa som selskabelig Forening".
De følgende år bliver med selskabelighed, men først i 1904 på en ekstraordinær generalforsamling får foreningen sin egentlige status som "Græse-Sigerslevvester Selskabelige Forening". Foreningens formål er "ved Sammenkomster samt selskabelige Fornøielser og Underholdninger, at fremme og styrke Sammenholdet på det gode kammeratlige forhold til Selskabelighedens Fremme samt ved Udøvelsen af flerstemmige Sange og Koraler". Såvel aktive som passive medlemmer kunne fortsat optages. Skrædder L. P. Rasmussen, Græse vælges som formand for bestyrelsen, der nu består af seks mand.
Selskabeligheden består i sæsonen 1902-1903 i julefest i Græse skole samt sommerudflugt til Roskilde med dampskibet "Dania", hvor man bl.a. så Roskilde domkirke og blev bespist på hotel.
Omlægningen til selskabelig forening betød medlemsfremgang og i slutningen af 1903 havde foreningen 93 medlemmer.
På en generalforsamling i 1903 nævnes kvindernes deltagelse i foreningen for første gang, og der vælges "en Damekomitée sammen med Bestyrelsen til at arrangere Julefesten", ligesom det blev vedtaget enstemmigt at anskaffe en dannebrogsfane til foreningen til en pris af ikke over 35 kr. Fanen blev indkøbt i 1904 til en pris af 39,65 og fik påsyet initialerne G S F F.
Reglerne for anvendelsen af foreningens ny fane blev nedfældet i de nye love - "Ved festlige Sammenkomster samt ved Medlemmers og disses Hustruers Begravelse udgaar Foreningens Fane". - Samme år beslutter foreningen at brandforsikre foreningens inventar i Frederiksborg Amts Brandforsikring for en sum af 80 kr. Præmien udgør for et år 22 øre.
I 1904 går sommerudflugten i den selskabelige forening til Nykøbing Sj. med dampskib. I 1905 går turen til København med jernbanen - efter tilbagekomsten i Frederikssund serveres festmåltid med efterfølgende dans.
I 1907 indleder foreningen samarbejde med Strø sogns Foredragsforening og drager på udflugt til Farum og Fiskebæk. Turen foregår med "Reise pr. Jernbane".
Trods en lille formue på 11 kr. ved udgangen af 1906 beslutter bestyrelsen at "Formanden erholder en lille Løn af 5 Kr. aarlig samt kontingentfri.
Tillige de indkaldte Militære ere ogsaa kontingentfri for Eftertiden".

TOP


Sangforeningen bliver til foredragsforeningen

I 1907 har foreningen 75 medlemmer. Forenings virksomheden omfatter fortsat kun udflugten. På den årlige generalforsamling udvides bestyrelsen fra seks til syv medlemmer. Det foreslås under punktet eventuelt at udvide foreningsvirksomhe den med foredrag. På en ekstraordinær generalforsamling i januar 1908 bliver man enige om, at foreningen fremover har
status som Foredrags-, Selskabelig Forening m.v.". Medlemskontingentet var 50 øre. Kvinderne får ved samme anledning mulighed for at melde sig ind i foreningen. Gdr. Jens P. Jensen, Sigerslevvester vælges som formand for foreningen.
Årene 1908 til 1913 har angiveligt været nogle forholdsvis stille år med kun en lille smule aktivi tet i form af udflugter. I 1912 benævnes forenin gen for første gang "Græse-Sigerslevvester Fore dragsforening".
På generalforsamlingen i 1913 besluttes det at søge oprettet en sangforening. Kontingentet i foredragsforeningen forhøjes til 1,25 kr. for herrer og 1 kr. for damer.

I 1916 beskrives foreningens første foredrag, som fandt sted i Græse gl. Skole (skolen var brændt i 1904). Foredragsholderen var Holger Rosenlund. De følgende års virksomhed er des værre ikke nærmere omtalt, men af regnskabet kan det
læses, at foreningen lever og afholder årlige generalforsamlinger.
Vinteren 1919-20 har tre foredragsaftener, hvor det er en præst, en lærer og en skuespiller, der gæster foreningen - hovedsageligt med oplæsning.
Til martsmødet beslutter man at afslutte aftenen med et bal.

TOP


Tiden efter Første Verdenskrig - folkemøder

I 1920 udvides foreningens aktiviteter med afholdelse af et folkemøde. På et bestyrelsesmøde i maj 1920 hos gdr. J. P. Kragskov, Græse udtales:
"Det vedtages at afholde Folkemøde ved Hagelse Mølle den 6. Juni med Højskoleforstander Begtrup og Skoleinspektør Pedersen som Talere. Det vedtoges at købe 18 stk. Lægter og leje de for nødne Flag. Man blev enige om at rette Henvendelse til Frederikssund Sangforening, om at vilde assistere ved Folkemødet. Entrée til mødet sættes til 1 Kr. for Voksne, 50 Øre for Bjørn. Det vedtoges at lade trykke 200 Stk. Sanghæfter. Det vedtoges at rette Henvendelse til Stigaard Sørensen om at forestaa Beværtningen og eventuelt bespise Foredragsholderne gratis".
Folkemøderne havde karakter af grundlovsmøder. Man samledes på området omkring Hagelse Mølle (i dag Havelse Mølle) en søndag og hyggede sig med taler, hornorkester, sang og madkurv.

Foredragsvirksomheden begynder fra sæson 1920-21 at få et større omfang af arrangementer fra oktober til april måned skiftende mellem fore drag- og oplæsningsaftener, ligesom bestyrelsen begynder planlægningen for et år ad gangen, således at man f.eks. allerede i august 1920 besluttede, at der
igen skulle afholdes folkemøde i juni 1921, og at man ville rette henvendelse til for svarsminister Claus Berendtsen om at komme og holde tale. Kontingentet blev i samme sæson for højet til 2 kr. for herrer og 1,50 kr. for damer. I september 1920 indledes sæsonen med koncert og efterfølgende bal.

TOP


Foredragsprogram for 1920-21:

Oktober: Godsejer Coucheron Aamot, Norge.
November: Pastor Barfod, Hjørlunde.
December: Oplæsning v. skuespiller Anton Olsen, København.
Januar: Aftenunderholdning v. højskolelærer Skjoldgaard, Lolland.
Februar: Forstander Høj, Jægerspris.
Marts: Pastor Melbye, Græse.

Fra den 28. februar 1921 kan følgende læses af foreningsprotokollen:
"Siden sidste Møde har to Medlemmer været rejsende inde og henvendte sig til Minister C. Berendtsen og fik Audiens og forespurgte Ministeren om han kunde og vilde tale ved et Folkemøde i Hagelse i Juni Maaned. Ministeren tog meget venligt imod, men kunde desværre ikke i Aar, da Kalenderen var optaget baade i Juni og Juli Maaned. Man besluttede sig
i stedet at henvende sig til en sønderjysk Taler, Skrumsager".

TOP


Høstgilder og dilettantkomedier

I 1921 udvides foreningens aktiviteter igen, og den første høstfest holdes i foreningens historie. Foreningen har nu 94 medlemmer.
Herr Skjoldgaard kommer som oplæser til høstfesten og der bestilles en spillemand til ballet.
Billetterne koster 2 kr. for herrer og 1,50 for damer. Beværtningen forestås af Stigaard Sørensen, Græse. Garderoben passen af Karlsen. Lamper og bænke ordnes af garderobeforpagter mod betaling.
I december 1921 vises der første gang lysbilleder i forbindelse med en foredragsaften med grønlandsfareren Iver P. Iversen, der gæster foreningen.
I 1922 optræder der i protokollerne igen omtale af en Græse-Sigerslevvester Sangforening, så bestræbelserne fra 1913 ser altså ud til at være lykkedes. Af bestyrelsens planlægning for foråret 1922 fremgår det, at man vil indbyde Sangforeningen til at deltage i foreningens opsætning af en dilettantkommedie dels at give sang.
Dilettantkomedien afvikles i slutningen af marts 1922, hvor der spilles tre gange, første aften med efterfølgende bal.
I 1922 blev "det fælles kaffebord" indført ved foredragsaftener.
Det blev besluttet af bestyrelsen "at lade et Par af Sognets Koner foretage Indkøbet til Kaffebordet".
I marts 1923 gæster fru Thit Jensen foreningen. Hendes honorar er - tiden taget i betragtning stort, idet hendes forlangen er 150 kr. for aftenen samt transport og bespisning. Entreen fastsattes til 1 kr. for medlemmer og 1,50 for ikke medlemmer, så arrangementet må have været velbesøgt.
I 1924 overdrages afbygger Jens Petersen, Siger slevvester serveringen af kaffebordet til foredrag til en betaling af 65 øre pr. deltager.
Samme år vælger bestyrelsen at arrangere som merudflugt istedet for folkemøde. Turen går til København i bil (lastbil med siddepladser). Der drikkes kaffe i Tuborgpavillonen, hvorefter Christiansborg beses - derefter afslutning i Tivoli med medbragt madkurv.

TOP


Forhindringer på grund af Mund- og klovsyge

Foredragssæsonen 1924-25 blev ikke som plan lagt. Af protokollen den 1. april 1925 kan læses: "Grundet paa at Mund og Klovsyge i lang Tid har lagt Hindringer i Veien for afholdelse af Møder, vedtoges det, til det sidste Møde at opfordre Pastor Barfod, Hjørlunde til at tale, og derefter afholde fælles Kaffebord i stedet for Bal".
Onsdag den 1. juli 1925 med afgang fra Frederikssund kl. 11,30 var sommerens udflugt til "Dejligheden" (Bramsnæs), hvor der spises frokost af den medbragte madkurv. Efter tilbagekomsten bliver der kaffebord og bal på Kalvøpavillionen.
I 1926 er tilslutningen til sommerudflugten så ringe, at bestyrelsen må aflyse dennne, som skulle have været til Helsingørs Jubilarfest.
I stedet planlægges der tur til Lyngby for at bese museet og derefter en tur til Dyrehavsbakken for at bese sommerteatret, der skulle spille i fri luft.
Dilettantkomedien kommer igen på bestyrelsens repetoire i 1928, hvor foredragsforeningen selv tager tager ideen op. I slutningen af februar opføres stykkerne "Soldaterløjer" og "Nej" i Græse gl. Skole.

Samme år vedtages det at afholde høstgilde den 27. september. "Festen begynder Kl. 7 - Larsen, Græsted maa selv sammensætte et passende Program for Underholdningen fra ca. 7,30-9. Der ønskes to musikere (Harmonika og Fløjte el. Violin og Fløjte). Entrée til hele festen 1 Kr.
Beværtningen overdrages til Jens Petersen mod 5 Kr. til Belysningen. Bestyrelsen møder kl. 2 og pynter Salen. Garderoben overdrages til Alex Nielsen mod at rensede smaa Huse efter Festen".
Ved udgangen af sæson 1928-29 er foreningens formue på kr. 420,14 og der er 71 medlemmer.

TOP


Foredrag i 30'erne

Sæsonen 1930-31 har følgende foredragsholdere:

Oktober: Pastor Olsen, Græse.
November: Hans Hansen, Vedbæk afholdshotel.
December: Pastor Brugge, Lynge.
Januar: Oplæsning v. Sieverts, Frederiksværk.
Februar: Pastor Blessing.
Marts: Oplæsning v. Hans Hansen, Vedbæk af holdshotel.
Juni: Sommerudflugt til Helsingør.

I 1934 går foreningens sommerudflugt til Hel singør og Helsingborg med Vognmand Simonsen, Frederikssund.

Foredragsvirksomheden blomstrer og foreningen har følgende gæster i sæsonen 1934-35:

Oktober: Højskoleforstander Christiansen, Fr.borg Højskole.
November: Sieverts (foredrag med lysbilleder).
December: Pastor Just-Nielsen, Gerlev.
Januar: Morten Korch (oplæsning). Honorar 27,50 kr.
Februar: Dilettantkomedien "Eventyr på fodrejH sen".
Marts: Forstander Nørregaard, Antvorskov Høj skole.
Juli: Sommerudflugt og generalforsamling på Stevns Klint.

Allerede i 1935 samarbejdede sognets foreninger omkring Græse gl. Skole.
I foråret 1935 rettede gymnastikforeningen henvendelse til
foredragsforeningen om i fællesskab også med skytteforeningen at rette henvendelse til sognerådet for at få et nyt forsamlingshus eller få det gamle bygget om. Foredragsforeningen havde gennem årene bekostet maling og hvidtning af skolen samt sørget for at vedligeholde bænke m.v. I 1935
købte foreningen nye gardiner til salen.

Ved afslutningen af sæsonen i 1935 er foreningen lidt i økonomiske vanskeligheder - kun dilettant komedien giver et synligt overskud, og man kommer ud af det med en samlet formue på ialt 113,04 kr. Foreningens medlemstal udgør nu 73 medlemmer.
1938 bliver året, hvor den sidste dilettantkomedie opføres i foreningen. Omend foreningen ikke har større økonomiske midler fortsætter foredragsvirksomheden resten af 30-erne med uændret omfang 5-6 arrangementer hver vinter samt høstgilde og sommerudflugt.

At deltage i foreningens udflugter kunne være et hårdt program. I 1938 den 20. juli begynder man kl. 8,30 i Græse for at spise frokost i Charlottenlund. Kl. 12 går turen videre til Galle & Jessen. Kl. 14 til Familiejournalen. Kl. 16 videre til Amager for at se et gartneri og besøge flyvepladsen og spise aftensmad. Om aftenen går turen til Tivoli, hvor
der sluttes kl. 23. Hjemtransporten sørger vognmand Simonsen for.

TOP


Anden Verdenskrig - foreningen på "lavt blus"

Foredragsforeningen fortsætter uændret indtil begyndelsen på Anden Verdenskrig. På et bestyrelsesmøde den 1. juli 1940 besluttes det "at lade Foreningen hvile indtil forholdene Bedrer sig".
Vinteren 1940-41 gennemføres dog foredrag det sidste med efterfølgende bal og spiritusudskænkning. Endelig gennemføres en sommerudflugt til
Hundested (hvor man cykler til Kregme og tager videre med tog).
I sæson 1941-42 afholdes 5 foredrag, ligesom foreningens 50-års jubilæum (11.11.1941) afholdes den 16. februar 1942. Festen blev fejret med oplæsning af Nielsen, Hjørlunde. Musikken blev leveret af Kai Andersens musik til en pris af 58 kr. Efter aftenunderholdningen blev der serveret fælles chokoladebord. Entreen var 1,50 kr. og 71 medlemmer deltog i festen.

Foredragsforeningen drager også på udflugt i sommeren 1942, hvor turen igen går til Hillerød og generalforsamlingen afholdes i "Rosenhaven".
Krigen sætter sine spor i foreningens virksomhed. På opfordring fra gymnastikforeningen besluttes det at afholde en fællesaften med det formål at fejre Kongens fødselsdag. D. 26. september 1942 afholdes en såkaldt "Nationalaften". Overskuddet fra aftenen kr. 16,75 deles med gymnastikforeningen. 3 foredrag, et forårsbal og sommerudflugt bliver sæson 1942-43's omfang. Krigen sætter fortsat sit præg i foreningsvirksomheden i 1943-44. Der afholdes kun 3 foredrag - hovedsageligt er der tale om lokale foredragsholdere - præsten forestår flere foredrag og filmaftener.

I 1944-45 er der planlagt høstfest, men denne bliver ikke til noget. Der afholdes dog et julemøde og en oplæsning i sæsonen, ligesom man fejrer befrielsen ved en nationalaften d. 18. juni 1945. Ved afslutningen af året 1945 har foreningen 97 medlemmer. Sommerudflugten går dette år til Zoologisk Have med efterfølgende kaffe i Søpavillionen.
I 1946 genoptages høstfesterne igen i foreningen og tilslutningen er stor.

TOP


Økonomiske trængsler - kassen er tom - modgang

Foredragsvirksomheden fortsætter efter krigen, men ved afslutningen af sæsonen i 1948 han man nu et underskud på 125,40 kr. Medlemstallet er faldende. På et bestyrelsesmøde i januar 1948 overvejes det at lade foreningen overgå til en aftenskole. I september 1948 fattes der igen mod i foreningen. Der afholdes høstfest med 150 deltagere og et pænt
økonomisk overskud. Sæson 1948-49 er igen præget af aktivt foredragsliv.
I forbindelse med det sidste arrangement i marts 1949 blev der aflagt beretning om vinterens arrangement i form af en
lejlighedssang. D. 23. juni 1949 drager foreningen igen på udflugt (55 deltager i to turistbiler) til Holmegårds Glasværk og Ringsted Fjerkræslagteri og Kirke.
Generalforsamlingen holdes på turen - på Glas kroen i Fensmark. Foreningen får ved denne lejlighed vedtaget en revidering af foreningens love.
Formålet beskrives enkelt som: "Oplysning og underholning". Bestyrelsen består fortsat af 7 med lemmer.

TOP


Godt på vej i 50'erne

I 1950 er foreningen ved godt mod igen. Har nu 125 medlemmer og underskuddet er vendt til et overskud på kr. 858 kr. Foredragsvirksomheden fortsætter og er omfattende. Man afholder høstfesten i samarbejde med Husmandsforeningen. Der bydes på fællesspisning og musik ved "De 3 fra Slagelse". Entreen er 2,50 kr. 150 deltagere kom - de fleste dog efter spisningen. Foredragsforeningens medlemmer var stærkest repræsenteret.
Samme år kan det i protokollen læses, at Græse- Sigerslevvester Sangforening er nedlagt og har skænket deres formue på 370 kr. til Foredragsforeningen på den betingelse, at de kun bruges til vedligeholdelse og fornyelse af borde og bænke. Der anskaffes straks 2 bordplader til 70 kr. og hos tømren bestilles 2 bukke og en bænk.

Jubilæumssæsonen 1951-52 (60 år) bliver fejret
med følgende arrangementer:

September: Høstfest.
Oktober: Oplæsning ved Haunstrup Jensen, Hillerød.
December: Julemøde ved pastor Mathiasen, Ølstykke.
Januar: Oplæsning ved Skjoldgård, Roskilde.
Februar: Vinterfest med underholdning af Georg Lano, Hillerød og bal til Ankærs musik, Gørløse.
Marts: Teatertur til Folketeatret.
Marts: Filmsaften ved bogholder Kn.enker, Roskilde fælles kaffebord i anledning af foreningens 60-årsdag.
Juni: Sommerudflugt til Møens Klint, en andelskostald og Storstrømsbroen.
(43 deltagere der gav 18 kr. for at deltage).

Årene frem til 1960 er stabile med megen foredragsvirksomhed af højskoleforstandere, præster - der vises ofte film, ligesom der arrangeres teaterture og sommerudflugter. I alle disse år afholder foredragsforeningen sin årlige høstfest i samarbejde med Husmandsforeningen. I 1959 har for eningen 88 medl. og formuen er på 1.218,93 kr.

TOP


Fastelavnsfesterne sættes på plakaten

I 1961 udvider foreningen sit "repertoire" med at afholde fastelavnsfest og følgende planlagdes på et bestyrelsesmøde d. 23. januar samme år: "Der er af sognerådsformanden givet tilladelse til at medtage 2 pilsnere og 2 snapse pr. person samt tilladelse til senere punch - 1 stk. pr. person. Der
indkøbes 4 stk. smørrebrød pro persona, 2 øl og 2 snapse, rom, øl og æg til punchfabrikationen. Der lejes glas og porcelæn i brugsforeningen. Kurt Ilemann sørger for tønde og udstopningsmateriale og pyntemateriale.
Formanden sørger for musik. Prisen for festen bliver 9 kr. inkl.
smørrebrød, punch, musik, tøndeslagning, kaffe m. småkager".

Foredragssæsonen 1961-62 er alsidig.
Oktober: J. Bjerre.
November: K. K. Steincke "Fra mine erindringer".
December: Pastor Kaj Hansen, Slagslunde.
Januar: Forstander Oluf Jensen, "Fællesmarkedet, Kulturelt, Folkeligt og politisk".
Februar: Lærer F. Kjærum, Roskilde "Lysbilleder fra Grønland".
Marts: Premierløjtnant F. O. Nielsen, Sjælsmark kaserne, "Lysbilleder fra Gaza".
Sæsonen afsluttes med en udflugt til Lund i Sverige og generalforsamlingen afholdes på Ringsjo Sommerrestaurant.

TOP


Tiderne skifter

Regnskabet for 1962-63 viser, at tiderne er ved at skifte. Det koster nu en del at få en foredrags holder og bl.a. må man betale en skoleinspektør 300 kr. for at tale om raceproblemer. Der skal nu ligeledes betales afgift til Koda i forbindelse med musik ved fester. Heldigvis er medlemstallet stabilt med 106 medlemmer, og foreningen "holder skindet på næsen" og kommer ud af sæsonen med en formue på ca. 1.600 kr.
Omkring begyndelsen af 60'erne inddrages kvinderne (bestyrelsesmedlemernes hustruer) nu mere direkte i foreningsarbejdet. Det bliver således en tradition at disse sørger for brødet og kagerne til foredragsaftenerne.
Hidtil har det været mændende, som har forestået indkøbene.
I 1965 skriver Græse-Sigerslevvester Foredrags forening følgende til Græse-Sigerslevvester kommune: "Græse-Sigerslevvester Foredragsforening overdrager de af foreningen ejede borde, bænke og service m.m. til Græse-Sigerslevvester kommune mod at de overtager vedligeholdelsen. Men
foredragsforeningen forbeholder sig ret til vederlagsfrit at benytte de nævnte ting i fremtiden".
Sognerådet imødekommer dette ønske.
I sommeren 1965 må foreningen aflyse sommer udflugten p.g.a. manglende tilslutning. Medlemstallet er dog fortsat konstant - nu med 104 med lemmer.

TOP


Lystige fester

I 1966 afholdes ingen høstfest, idet foreningen i stedet vælger at afholde en 75-års jubilæumsfest d. 12. november. Festen indledtes med spisning af smørrebrød, der var mødt 87 deltagere som hurtigt kom i en god stemning som holdt sig resten af aftenen. Sylvest Olsen holdt festtalen indeholdende et resume af foreningens historie. Foreningen fik ved denne lejlighed en dirigentklokke forærende af købmandsparret i Sigerslevvester - en længe ønsket ting til foreningens virksomhed.
Jubilæumsunderholdningen leverede Svend Arpe, Arne Svane Møller, Irma Moll og Ib Andersen, Fr. sund. Erlings orkester sørgede for musikken til det efterfølgende bal.

Foredragsvirksomheden blomstrer videre. I 1968 beslutter man at sætte prisen på disse aftener op til 7 kr. pro persona.
Et bestyrelsesmøde afholdt i maj 1968 viser, at der var liv og glade dage i bestyrelsen, når denne samledes for at planlægge foreningens arrangementer. Et møde, der blev indledt med det store kolde bord, og hvor der skulle planlægges en generalforsamling, kom aldrig istand. De ældre bestyrelsesmedlemmer incl. sognefogeden underholdt med gode historier.
Under det senere kaffebord fandt man det nødvendigt at bestemme endnu et bestyrelsesmøde for planlægning af generalforsamlingen!
I 1970 genoptages fastelavnsfesterne, og der serveres punch og æbleskiver - dans til Erlings orke ster. Godt 100 mennesker deltog i festlighederne, og der blev drukket 45 l. punch og spist 700 æbleskiver. Til trods for dette var der flere medlemmer, som ytrede ønske om, at de gerne ville have
haft natmad inden de gik hjem kl. 02.
Samme år besluttes det på en generalforsamling at sætte
medlemskontingentet op til 10 kr. pr. år.

TOP


Opgangstider

I 1970 bliver den første kvinde valgt som bestyrelsesmedlem til Foredragsforeningen.
I begyndelsen af 1971 får Foredragsforeningen en stor succes, idet man har borgmester Erhardt Jakobsen på besøg til "Spørg Bare". Pladsen må have været knap denne aften, idet der var 136 deltagere.
Den 12. november 1971 markeres foreningens 80-årsdag med en underholdningsaften af "Debutanterne" fra Jægerspris. 60 medlemmer deltog. Jubilæumsåret 1971-72 betyder også medlemsfremgang fra 126 til 152 medlemer. Medlemstilgangen til foreningen fortsætter og i juni 1973 har foreningen nu 196 medlemmer. Foreningens virksomhed omfatter i disse
år 5 foredragsaftener i løbet af vinteren, en høstfest og et karneval samt en udflugt i forbindelse med generalforsamlingen.
I midten af 70'erne er der en særdeles pæn tilslutning til
arrangementerne. Mellem 35 og 70 til almindelige foredragsaftener og 100-125 til festerne. Foredragsaftenerne har ofte lokale foredragsholdere med egne rejseoplevelser eller præster, - således besøger pastor Møllehave første gang foreningen i marts 1975.
I 1976 ved foreningens 85-års jubilæum har foreningen nu 219 medlemmer.
Jubilæet markeres med en underholdningsaften med "Humørbussen fra Bistrup" og dans til Erlings orkester. Jubilæumssæsonen så således ud:
Oktober: Høstfest.
November: Jubilæumsaften.
December: Julemøde med pastor Bang-Rasmus sen + luciaoptog.
Januar: Foredrag ved E. Marott Hansen "Den Transsibiriske Jernbane".
Februar: Karneval og tøndeslagning.
Marts: Foredrag ved Aksel Hald Christensen, Randers "Island".
Juni: Tur ud i det blå + generalforsamling.
I 1977 hæves medlemskontingentet til 10 kr. Foredragsaftener koster 15 kr. pr. deltager.

TOP


Statsministeren i Græse

I sæsonen 1977-1978 besøger "kendte folk" foredragsforeningen. 130 deltagere møder op d. 9. november 1978, da statsminister Anker Jørgensen fortæller om sin tid fra "Vajsenhusdreng til statsminister". 100 medlemmer besøger foreningen, da en sprudlende Gunnar "NU" Hansen er i foreningen d. 11. januar 1978. Sæsonen beriges af et festligt karneval med 90 deltagere, der som sædvanligt trakteres med æbleskiver og punch, ligesom der serveres natmad i form af oksefilet og kold kartoffelsalat, så ingen skal gå sultne hjem.

Opskrift på foreningens punch til ca. 75 menne sker: 23 l. hvidvin, 1 l. hvid Martini, 1 l. snaps, 10 l. dansk vand samt cocktailbær, 12 citroner, is og evt. sukker.

Sæsonen blev nok foreningens mest markante, idet man nu havde et medlemstal på 259 og formåede at lave et overskud i alt på kr. 3.185,- kr.

TOP


Svære vilkår for foreningen

Sæsonen 1979-80 har dårlig tilslutning fra medlemmerne trods spændende emner. En aften med Svanholmkollektiv fandt kun interesse for 22 medlemmer. Erhardt Jakobsen kunne kun samle 60 deltagere, da han talte om kulturpolitikken i Danmark. Karnevallet blev en "våd" affære, da kun 34 måtte drikke den punch, der var fremstillet til ca. 65 forventede gæster.
Sæsonens sidste arrangement med visesangeren Kjeld Ingrisch var pænt besøgt, men dette forhindrede ikke at det samlede årsresultat blev et underskud på 2.700 kr.
Bestyrelsen besluttede at indskrænke aktiviteterne lidt samt at forhøje medlemskontingentet til 20 kr.
Sæsonen 1980-1981 blev med lav profil - en godt besøgt høstfest - et traditionelt julemøde og et karneval (endnu en gang med få deltagere), men underskudet var nu blevet vendt til et overskud på 2.100 kr.
I 1981 fattes der igen mod i foreningen og bestyrelsen er enige om at forsøge virksomheden udvidet.
I oktober afholdes foreningens 90-års jubilæum med festmiddag og dans i Græse gl. Skole. 122 medlemmer bakker op om festen, der bliver særdeles festlig. Foreningen blev i anledning af jubilæet beriget med en gave fra Frederikssund kommune - 2000 kr. som anvendtes til indkøb af 50 højskolesangbøger, som til stadighed bruges flittigt i forbindelse med foredragsarrangementerne.
I jubilæumsåret drog foreningen på udflugt til TV- byen og havde en fornøjelig eftermiddag. Det følgende år besøger Gregers Dirckinck-Holmfeld kendt fra Kanal 22-foreningen og 62 medlemmer finder vej denne aften.

Foreningens foredragsaktiviteter er fortsat indskrænket i antal - nu 3 pr. sæson, men lysten til fester i bestyrelsen mangler ikke. Der planlægges en forårsfest med medbragt madkurv og dans til Blue Star på medlemmernes opfordring, da man har indstillet karnevallerne p.g.a. manglende tilslutning. Trods en yderst rimelig entrée på 40 kr. melder der sig kun 20 til forårsfesten og bestyrelsen ser ikke anden mulig hed end at aflyse.
Medlemstallet er ved udgangen af sæsonen nede på 162.
I sæson 1983-1984 afholdes der en godt besøgt høstfest, julemøde, udflugt til Botanisk Have og Folketinget med kaffebord på hotel Østerport.
En planlagt fest (fastelavnsfest) må igen aflyses i begyndelsen af 1984.

TOP


Med damp på Foredragsforeningen

Bestyrelsen er dog fortsat ved godt mod, og i juni 1984 tager man i forbindelse med afholdelse af den ordinære generalforsamling på en udflugt på Roskilde Fjord med dampskibet "Skjelskør".
På generalforsamlingen henstilles det, at bestyrelsen igen laver flere arrangementer og sørger for at agitere bedre for arrangementerne.
Som sagt så gjort. Sæsonen 1984-85 indledes med en høstfest, foredrag med redaktør Hjalmar Havelund, verdensomsejlereren Troels Kløvedal, der formår at springe alle rammer i Græse gl. Skole. 200 deltagere og mindst 30-40 måtte gå forgæves, da der ikke var flere pladser. Selv om der her var tale om en kæmpesucces kunne dette ikke aflæses i regnskabet, idet der blot var et overskud på 120 kr. Dette skal ses i sammen hæng med at foredragsvirksomhed i begyndelsen af 80'erne bliver meget etableret med booking- bureauer - (f.eks. ARTE) og et foredrag med Kløvedal kostede således 4.150 kr..
Sæsonen 1984-85 afsluttes med en meget munter viseaften med Jane og Jakob fra Frederik Syvtal i Jægerspris samt Harmonika Niels. En festlig aften med masser af fællessang for desværre kun 48 medlemmer.
Aflysningernes tid er ikke forbi - en tur ud i det blå i forbindelse med generalforsamlingen må slettes af programmet. Foreningen slutter årsregnskabet med et overskud på 8,75 kr. og har nu 155 medlemmer. I 1986 revideres foreningens love og bliver mere tidsvarende. Bestyrelsen består nu af 14 medlemmer og det er ikke længere et krav, at man indvælges parvis.
Foreningens sidste 5 års aktiviteter har været præget at kontinuerlighed i foredragsvirksomheden med 5 foredrag pr. sæson. Heraf kan blot nævnes nogle: Redaktør Bent Hansen "Ud på Landet", Johannes Møllehave, Rachel og Israel Rachlin, "Tøm Kommodeskuffen" med lokale historikere, forfatteren Benny Andersen, kaptajn Vilhelm Hansen, Journalist og forfatter Lise Nørgaard, krm.ass. Tove Nielsen, Poul Hammerich, Ulla Dahlerup, Tage Voss, Britta Schall Hollberg, Esther Møller, forstander Ole Jensen, Else Sejer Olsen, Ganløse, Ballonskipperparret Toni og Kai Paamand, Anker Jørgensen, Jaques Berg, Museumsinsp. Carsten Hess, Henrik Voldborg, tv-jour nalist Jytte Dreyer.

TOP


På vej i halvfemserne - igen . . .

I 1987 sættes kontingentet til foreningen op til 25 kr. efter nogen diskussion. Beløbet er fortsat uændret og i jubilæumsåret 1991 har foreningen således 188 medlemmer. Foreningen afholder fortsat høstfester - dog har en enkelt for et par år siden måtte aflyses p.g.a. anden lokal festivitas. Traditionen med høsttale er blevet genoptaget. Den medbragte madkurv har været "lagt på hylden" i et par år og bestyrelsen har haft
"smøget ærmerne op" og selv lavet maden for at gøre festlighederne økonomisk overkommelige.
I maj 1990 begav foredragsforeningen sig igen ud i nye aktiviteter. I samarbejde med Frederikssund Musikforening og Thorstedlund Kunsthøjskole arrangeredes en forårskoncert i laden på kunsthøjskolen. Vestsjællands symfoniorkester gav 76 deltagere en dejlig musikoplevelse i de bøgegrønne omgivelser.
I foredragsvirksomheden kommer foreningen fortsat vidt omkring. I jubilæumssæonen har fhv. folketingsmedlem Kristen Poulsgaard allerede været på gæsteoptræden i oktober (dog uden pølsevogn). I december besøger to unge mennesker foreningen. De har som de første fået tilladelse til at krydse Kina i bil. Programmet for 100-årssæsonen indeholder endvidere oplevelser fra Rumænien v. sygeplejerske Michelle Hansen, ligeledes bydes der på arkitektur og bybevarelse ved fhv. TV-journalist Peter Olesen.

TOP

Epilog

100 år er gået siden foreningen så dagens lys i Græse skole. De danske sange, selskabeligheden og foredragene har fortsat grobund i det lokale samfund omend vilkårene for foreningens eksistens har været vanskelige i perioder.

For nogle år siden fik foreningen sloganet "Foredragsforeningen - den aktive forening i lokalsamfundet". Bestyrelsen er stolte af, at det er lykkedes at holde liv i den gamle forening - ja faktisk er Græse-Sigerslevvester Foredragsforening den eneste overlevende af sin art i Nordsjælland.

I foreningen har man i de senere år kunnet glæde sig over, at vi har fået nye medlemmer udefra, omend foreningen er en lokal institution. Foreningen kan glæde sig over at være blevet synlig udenfor sognets grænser. Foreningen har ved flere lejligheder "vist flaget" på "Foreningernes dag" og der har bestyrelsen oplevet en positiv interesse for foreningen. I 1986 blev foreningen betænkt med 5.000 kr. fra "Eget Hus Fonden". Pengene har siden været bundet m.h.p. festlighederne i 100-året, og skal bl.a. anvendes til broderi på foreningens nye fane, som bliver overrakt af Danmarkssamfundet ved jubilæumsfesten.

Jubilæumsåret har også betydet, at foreningen nu har fået sit eget logo - en festklædt ugle - der på fin måde symboliserer foreningens virke. Foreningens gamle talerstol er også renoveret i anledning af 100-året - så nu er blot tilbage at sige tak for 100 gode år og velkommen til nye 100 år.

Margit Juel Jensen, 31. oktober 1991


TOP


Top